• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Bộ Sưu Tập Ebooks (Tiếng Anh) về Java

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
12/6/16
114
21
28
32
Thành Phố Hồ Chí MInh
Đây là bộ sưu tập ebook Java bằng Tiếng Anh mình sưu tập. Toàn bộ là định dạng file *.pdf và *.chm.
Các bác không biết tiếng anh đừng có vào chửi thề nhé :D
Phải học tiếng Anh để tiếp thu tri thức của nhân loại :D ( đùa tí thôi chứ bạn là IT thì phải biết tiếng Anh )
Link download : [hide]https://drive.google.com/a/myschool.host/folderview?id=0B5frcDkF2XWCZEdTLTZ0X1laeGs[/hide]
Java Books Collection.png

List books :
Agile Java Development With Spring, Hibernate, And Eclipse (2006).chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Part 5].chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Parts 1-4].chm
Art Of Java Web Development (2004).pdf
Beginning Cryptography With Java (2005).chm
Beginning Programming With Java For Dummies, 2nd Edition (2005).pdf
Beyond Java (2005).chm
Core Java 2 - Volume I - Fundamentals, 7th Edition (2004).chm
Core Java 2 - Volume II - Advanced Features, 7th Edition (2004).chm
Covert Java - Techniques For Decompiling, Patching, And Reverse Engineering (2004).pdf
Developing Games In Java (2003).chm
Eclipse - A Java Developer's Guide (2004).chm
Effective Enterprise Java (2004).chm
Foundations Of Java For ABAP Programmers (2006).pdf
Introduction To Computing And Programming With Java - A Multimedia Approach (2006).chm
Introduction To Cryptography With Java Applets (2003).pdf
Ivor Horton's Beginning Java 2, JDK 5 Edition (2005).pdf
JasperReports For Java Developers (2006).pdf
Java - A Beginner's Guide, 3rd Edition (2005).pdf
Java - How To Program, 4th Edition (2002).pdf
Java - How To Program, 6th Edition (2004).chm
Java 2 Enterprise Edition 1.4 Bible (2003).pdf
Java 6 Platform Revealed (2006).pdf
Java All-In-One Desk Reference For Dummies (2005).pdf
Java Concurrency In Practice (2006).chm
Java Cookbook, 2nd Edition (2004).chm
Java Database Programming Bible (2002).pdf
Java EE And .NET Interoperability - Integration Strategies, Patterns, And Best Practices (2006).chm
Java Enterprise In A Nutshell, 3rd Edition (2005).chm
Java Extreme Programming Cookbook (2003).pdf
Java For Artists - The Art, Philosophy, And Science Of Object-Oriented Programming (2006).chm
Java Generics And Collections (2006).chm
Java In A Nutshell, 5th Edition (2005).chm
Java IO, 2nd Edition (2006).chm
Java Language Specification, 3rd Edition (2005).chm
Java Network Programming, 2nd Edition (1999).pdf
Java Network Programming, 3rd Edition (2004).chm
Java Open Source Programming (2004).pdf
Java Persistence With Hibernate (2006).pdf
Java Puzzlers - Traps, Pitfalls, And Corner Cases (2005).chm
Java Servlet & JSP Cookbook (2004).chm
Java Web Services (2002).pdf
Java Web Services Architecture (2003).chm
Java, Java, Java - Object-Oriented Problem Solving, 3rd Edition (2005).chm
JavaScript Bible - Gold Edition (2001).pdf
JavaScript Bible, 5th Edition (2004).pdf
JavaScript In 10 Simple Steps Or Less (2004).pdf
JavaScript Phrasebook - Essential Code And Commands (2006).chm
JavaScript Programmer's Reference (2001).pdf
JavaServer Pages, 2nd Edition (2003).chm
Just Java 2, 6th Edition (2004).chm
Killer Game Programming In Java (2005).chm
Learning Java, 3rd Edition (2005).chm
Learning JavaScript (2006).chm
Pro EJB 3 - Java Persistence API (2006).pdf
Pro Java EE 5 Performance Management And Optimization (2006).pdf
Pro Java ME MMAPI - Mobile Media API For Java Micro Edition (2006).pdf
Pro JavaScript Techniques (2006).pdf
Professional Java Development With The Spring Framework (2005).chm
Professional Java User Interfaces (2006).pdf
Professional Java, JDK 5 Edition (2005).pdf
Professional Java, JDK 6 Edition (2007).pdf
Professional JavaScript For Web Developers (2005).pdf
QuickTime For Java - A Developer's Notebook (2005).chm
Rails For Java Developers (2007).pdf
Servlets And JavaServer Pages - The J2EE Technology Web Tier (2003).chm
Teach Yourself Programming With Java In 24 Hours, 4th Edition (2005).chm
The Art Of Java (2003).pdf
The Book Of JavaScript, 2nd Edition (2006).pdf
The Java Programming Language, 4th Edition (2005).chm
The Java Tutorial - A Short Course On The Basics, 4th Edition (2006).chm
Wicked Cool Java - Code Bits, Open-Source Libraries, And Project Ideas (2005).pdf
Wireless Java Developing With J2ME, 2nd Edition (2003).chm
 
  • Like
Reactions: 2 people

khitkhot

New Member
20/12/16
1
0
1
32
Đây là bộ sưu tập ebook Java bằng Tiếng Anh mình sưu tập. Toàn bộ là định dạng file *.pdf và *.chm.
Các bác không biết tiếng anh đừng có vào chửi thề nhé :D
Phải học tiếng Anh để tiếp thu tri thức của nhân loại :D ( đùa tí thôi chứ bạn là IT thì phải biết tiếng Anh )
Link download : ***Hidden content cannot be quoted.***
Xem đính kèm 118
List books :
Agile Java Development With Spring, Hibernate, And Eclipse (2006).chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Part 5].chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Parts 1-4].chm
Art Of Java Web Development (2004).pdf
Beginning Cryptography With Java (2005).chm
Beginning Programming With Java For Dummies, 2nd Edition (2005).pdf
Beyond Java (2005).chm
Core Java 2 - Volume I - Fundamentals, 7th Edition (2004).chm
Core Java 2 - Volume II - Advanced Features, 7th Edition (2004).chm
Covert Java - Techniques For Decompiling, Patching, And Reverse Engineering (2004).pdf
Developing Games In Java (2003).chm
Eclipse - A Java Developer's Guide (2004).chm
Effective Enterprise Java (2004).chm
Foundations Of Java For ABAP Programmers (2006).pdf
Introduction To Computing And Programming With Java - A Multimedia Approach (2006).chm
Introduction To Cryptography With Java Applets (2003).pdf
Ivor Horton's Beginning Java 2, JDK 5 Edition (2005).pdf
JasperReports For Java Developers (2006).pdf
Java - A Beginner's Guide, 3rd Edition (2005).pdf
Java - How To Program, 4th Edition (2002).pdf
Java - How To Program, 6th Edition (2004).chm
Java 2 Enterprise Edition 1.4 Bible (2003).pdf
Java 6 Platform Revealed (2006).pdf
Java All-In-One Desk Reference For Dummies (2005).pdf
Java Concurrency In Practice (2006).chm
Java Cookbook, 2nd Edition (2004).chm
Java Database Programming Bible (2002).pdf
Java EE And .NET Interoperability - Integration Strategies, Patterns, And Best Practices (2006).chm
Java Enterprise In A Nutshell, 3rd Edition (2005).chm
Java Extreme Programming Cookbook (2003).pdf
Java For Artists - The Art, Philosophy, And Science Of Object-Oriented Programming (2006).chm
Java Generics And Collections (2006).chm
Java In A Nutshell, 5th Edition (2005).chm
Java IO, 2nd Edition (2006).chm
Java Language Specification, 3rd Edition (2005).chm
Java Network Programming, 2nd Edition (1999).pdf
Java Network Programming, 3rd Edition (2004).chm
Java Open Source Programming (2004).pdf
Java Persistence With Hibernate (2006).pdf
Java Puzzlers - Traps, Pitfalls, And Corner Cases (2005).chm
Java Servlet & JSP Cookbook (2004).chm
Java Web Services (2002).pdf
Java Web Services Architecture (2003).chm
Java, Java, Java - Object-Oriented Problem Solving, 3rd Edition (2005).chm
JavaScript Bible - Gold Edition (2001).pdf
JavaScript Bible, 5th Edition (2004).pdf
JavaScript In 10 Simple Steps Or Less (2004).pdf
JavaScript Phrasebook - Essential Code And Commands (2006).chm
JavaScript Programmer's Reference (2001).pdf
JavaServer Pages, 2nd Edition (2003).chm
Just Java 2, 6th Edition (2004).chm
Killer Game Programming In Java (2005).chm
Learning Java, 3rd Edition (2005).chm
Learning JavaScript (2006).chm
Pro EJB 3 - Java Persistence API (2006).pdf
Pro Java EE 5 Performance Management And Optimization (2006).pdf
Pro Java ME MMAPI - Mobile Media API For Java Micro Edition (2006).pdf
Pro JavaScript Techniques (2006).pdf
Professional Java Development With The Spring Framework (2005).chm
Professional Java User Interfaces (2006).pdf
Professional Java, JDK 5 Edition (2005).pdf
Professional Java, JDK 6 Edition (2007).pdf
Professional JavaScript For Web Developers (2005).pdf
QuickTime For Java - A Developer's Notebook (2005).chm
Rails For Java Developers (2007).pdf
Servlets And JavaServer Pages - The J2EE Technology Web Tier (2003).chm
Teach Yourself Programming With Java In 24 Hours, 4th Edition (2005).chm
The Art Of Java (2003).pdf
The Book Of JavaScript, 2nd Edition (2006).pdf
The Java Programming Language, 4th Edition (2005).chm
The Java Tutorial - A Short Course On The Basics, 4th Edition (2006).chm
Wicked Cool Java - Code Bits, Open-Source Libraries, And Project Ideas (2005).pdf
Wireless Java Developing With J2ME, 2nd Edition (2003).chm

hay
 

Anhtuanakv

New Member
21/4/17
1
0
1
35
Đây là bộ sưu tập ebook Java bằng Tiếng Anh mình sưu tập. Toàn bộ là định dạng file *.pdf và *.chm.
Các bác không biết tiếng anh đừng có vào chửi thề nhé :D
Phải học tiếng Anh để tiếp thu tri thức của nhân loại :D ( đùa tí thôi chứ bạn là IT thì phải biết tiếng Anh )
Link download : ***Hidden content cannot be quoted.***
Xem đính kèm 118
List books :
Agile Java Development With Spring, Hibernate, And Eclipse (2006).chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Part 5].chm
Algorithms In Java, 3rd Edition (2002) [Parts 1-4].chm
Art Of Java Web Development (2004).pdf
Beginning Cryptography With Java (2005).chm
Beginning Programming With Java For Dummies, 2nd Edition (2005).pdf
Beyond Java (2005).chm
Core Java 2 - Volume I - Fundamentals, 7th Edition (2004).chm
Core Java 2 - Volume II - Advanced Features, 7th Edition (2004).chm
Covert Java - Techniques For Decompiling, Patching, And Reverse Engineering (2004).pdf
Developing Games In Java (2003).chm
Eclipse - A Java Developer's Guide (2004).chm
Effective Enterprise Java (2004).chm
Foundations Of Java For ABAP Programmers (2006).pdf
Introduction To Computing And Programming With Java - A Multimedia Approach (2006).chm
Introduction To Cryptography With Java Applets (2003).pdf
Ivor Horton's Beginning Java 2, JDK 5 Edition (2005).pdf
JasperReports For Java Developers (2006).pdf
Java - A Beginner's Guide, 3rd Edition (2005).pdf
Java - How To Program, 4th Edition (2002).pdf
Java - How To Program, 6th Edition (2004).chm
Java 2 Enterprise Edition 1.4 Bible (2003).pdf
Java 6 Platform Revealed (2006).pdf
Java All-In-One Desk Reference For Dummies (2005).pdf
Java Concurrency In Practice (2006).chm
Java Cookbook, 2nd Edition (2004).chm
Java Database Programming Bible (2002).pdf
Java EE And .NET Interoperability - Integration Strategies, Patterns, And Best Practices (2006).chm
Java Enterprise In A Nutshell, 3rd Edition (2005).chm
Java Extreme Programming Cookbook (2003).pdf
Java For Artists - The Art, Philosophy, And Science Of Object-Oriented Programming (2006).chm
Java Generics And Collections (2006).chm
Java In A Nutshell, 5th Edition (2005).chm
Java IO, 2nd Edition (2006).chm
Java Language Specification, 3rd Edition (2005).chm
Java Network Programming, 2nd Edition (1999).pdf
Java Network Programming, 3rd Edition (2004).chm
Java Open Source Programming (2004).pdf
Java Persistence With Hibernate (2006).pdf
Java Puzzlers - Traps, Pitfalls, And Corner Cases (2005).chm
Java Servlet & JSP Cookbook (2004).chm
Java Web Services (2002).pdf
Java Web Services Architecture (2003).chm
Java, Java, Java - Object-Oriented Problem Solving, 3rd Edition (2005).chm
JavaScript Bible - Gold Edition (2001).pdf
JavaScript Bible, 5th Edition (2004).pdf
JavaScript In 10 Simple Steps Or Less (2004).pdf
JavaScript Phrasebook - Essential Code And Commands (2006).chm
JavaScript Programmer's Reference (2001).pdf
JavaServer Pages, 2nd Edition (2003).chm
Just Java 2, 6th Edition (2004).chm
Killer Game Programming In Java (2005).chm
Learning Java, 3rd Edition (2005).chm
Learning JavaScript (2006).chm
Pro EJB 3 - Java Persistence API (2006).pdf
Pro Java EE 5 Performance Management And Optimization (2006).pdf
Pro Java ME MMAPI - Mobile Media API For Java Micro Edition (2006).pdf
Pro JavaScript Techniques (2006).pdf
Professional Java Development With The Spring Framework (2005).chm
Professional Java User Interfaces (2006).pdf
Professional Java, JDK 5 Edition (2005).pdf
Professional Java, JDK 6 Edition (2007).pdf
Professional JavaScript For Web Developers (2005).pdf
QuickTime For Java - A Developer's Notebook (2005).chm
Rails For Java Developers (2007).pdf
Servlets And JavaServer Pages - The J2EE Technology Web Tier (2003).chm
Teach Yourself Programming With Java In 24 Hours, 4th Edition (2005).chm
The Art Of Java (2003).pdf
The Book Of JavaScript, 2nd Edition (2006).pdf
The Java Programming Language, 4th Edition (2005).chm
The Java Tutorial - A Short Course On The Basics, 4th Edition (2006).chm
Wicked Cool Java - Code Bits, Open-Source Libraries, And Project Ideas (2005).pdf
Wireless Java Developing With J2ME, 2nd Edition (2003).chm
Cám ơn