• Thông báo:
  Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
  Xin trân trọng cảm ơn

Hướng dẫn Lập trình C++(Trộn 2 mảng về 1 mảng)

tuanit

Professional
Thành viên BQT
Admin Bạn Là IT
3/2/16
596
318
93
Chào các bạn
Vô tình nửa đêm lướt mạng xã hội mình có nhận được câu hỏi trộn 2 mảng thành 1 mảng như thế nào
Ý tưởng: Ta cho nhập vào 2 mảng(Mảng a và b)
Sau đó ta tạo 1 mảng mới là mảng C(Nếu bạn khai báo mảng A và B vừa đủ số phần tử thì bạn cần phải khai báo mảng C có số phần tử bằng số phần tử của mảng A và mảng B cộng lại)
Sau đó bạn cho chạy vòng lặp
Từ 0 -> số phần tử mảng a ta cho c = b
từ số phần tử mảng A -> số phần tử mảng B ta cho c = b[i - n]
Code mẫu
Dạng chương trình:
C++:
#include<iostream>
using namespace std;
int main () {
  int i, a[1000], b[1000], c[1000], phantu;
  cout<<"Mang cua ban co bao nhieu phan tu?:";
  cin>>phantu;
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    cout<<"Vui long nhap phan tu thu "<<i+1<<" vao mang thu nhat:";
    cin>>a[i];}
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    cout<<"Vui long nhap phan tu thu "<<i+1<<" vao mang thu hai:";
    cin>>b[i];}
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    c[i] = a[i];}
  for(i = phantu; i < phantu * 2;i++) {
    c[i] = b[i - phantu];
    }
  cout<<"Mang da tron la:";
  for(i = 0; i < phantu * 2;i++) {
    cout<<c[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    system("pause");}
Code dưới dạng hàm:
C++:
#include<iostream>
using namespace std;
int i, a[1000], b[1000], c[1000], phantu;
void nhapmangA(int phantu) {
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    cout<<"Vui long nhap phan tu thu "<<i+1<<" vao mang thu nhat:";
    cin>>a[i];}}
void nhapmangB(int phantu) {
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    cout<<"Vui long nhap phan tu thu "<<i+1<<" vao mang thu hai:";
    cin>>b[i];}}
void tronphantu(int phantu) {
  for(i = 0; i < phantu;i++) {
    c[i] = a[i];}
  for(i = phantu; i < phantu * 2;i++) {
    c[i] = b[i - phantu];
    } }
void xuatmangdatron(int phantu) {
    cout<<"Mang da tron la:";
  for(i = 0; i < phantu * 2;i++) {
    cout<<c[i]<<" ";
    } }
int main () {
  cout<<"Mang cua ban co bao nhieu phan tu?:";
  cin>>phantu;
  nhapmangA(phantu);
  nhapmangB(phantu);
  tronphantu(phantu);
  xuatmangdatron(phantu);
  cout<<endl;
  system("pause");}
Chúc bạn thành công, không hiểu cứ cmt mình sẽ giải đáp