• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Hướng dẫn Tài liệu PHP căn bản và xây dựng ứng dụng PHP

vandanhqng

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
12/6/16
114
21
28
32
Thành Phố Hồ Chí MInh
I. LAB PHP ( Khái niệm Căn Bản )

Lab 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB PHP – GIỚI THIỆU, CÀI ĐẶT LÀM VIỆC
Lab 2. CÁC KHÁI NIỆM VỀ BIẾN, HẰNG, CHUỖI VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG LẬP TRÌNH PHP
Lab 3. TOÁN TỬ TRONG PHP
Lab 4. CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN & VÒNG LẶP TRONG PHP
I. BÀI TẬP CƠ BẢN | ĐÃ GIẢI
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB BẰNG PHP
1. Các phương thức truyền dữ liệu
https://drive.google.com/open?id=0Byw65aaSRJ-5MkdWLTFDZTNtV2M


2. Dữ liệu kiểu mảng và các hàm bổ trợ
3. Khái niệm về hàm trong PHP
4. Thao tác với file trong PHP

5. Quy trình upload file trong PHP
6. Quy trình download file trong PHP

7. Session và cookie trong PHP
8. MySQL Phần 1 | Cơ bản
9. MySQL Phần 2 | Cơ bản
10. MySQL Phần 3 | Nâng cao
11. MYSQL and PHP
12. Xây dựng trang login và logout
13. Xây dựng cấu trúc trang quản lý
14. Xây dựng trang quản lý sản phẩm
15. Thêm mới sản phẩm
16. Sửa thông tin sản phẩm
17. Xóa sản phẩm
 
  • Like
Reactions: 2 people